พี่นก2.jpg

นางนันท์นภัส  เหลื่อมสีจันทร์

รองหัวหน้างานพัสดุ

menu_km.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์ แนวทางในการดำเนินงานจัดซ์้อจัดจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5 แสน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565  >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ธันวาคม 2564 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์  ธันวาคม 2564 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคา

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ >>>คลิกดาวน์โหลด<<<

แบบฟอร์มมาตราฐาน กรมบัญชีกลาง  >>>คลิก<<<

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ >>>คลิก<<<

หนังสือเวียน สำนักงบประมาณ >>>คลิก<<<

จองเวลาเข้าใช้งาน User ID และ Token  >>>กดที่นี่<<<